Choux Bio

Brocoli Bio

Brocoli Bio
Origine ESPAGNE

5,99 € / KG
Unité : KG
Chou Chinois Bio

Chou Chinois Bio
Origine ESPAGNE

3,99 € / KG
Unité : KG
Chou de Bruxelles Bio

Chou de Bruxelles Bio
Origine FRANCE

9,95 € / KG
Unité : KG
Chou Fleur Bio/U

Chou Fleur Bio/U
Origine FRANCE

4,79 € 4,79 €/kg ou L
Chou Frisé Bio

Chou Frisé Bio
Origine FRANCE

3,50 € 3,50 €/kg ou L
Chou Rave Vert/Violet Bio

Chou Rave Vert/Violet Bio
Origine FRANCE

1,99 € 1,99 €/kg ou L
Chou Romanesco Bio

Chou Romanesco Bio
Origine FRANCE

3,99 € / KG
Unité : KG
Chou Rouge Bio

Chou Rouge Bio
Origine FRANCE

3,50 € / KG
Unité : KG
Chou Vert Lisse Bio

Chou Vert Lisse Bio
Origine FRANCE

3,50 € / KG
Unité : KG