Choux Bio

Brocoli Bio

Brocoli Bio
Origine FRANCE

6,95 € / KG
Unité : KG
Chou Chinois Bio

Chou Chinois Bio
Origine FRANCE

5,25 € / KG
Unité : KG
Chou Curly Kale Bio

Chou Curly Kale Bio
Origine FRANCE

5,90 € 5,90 €/kg ou L
Chou Fleur Bio/U

Chou Fleur Bio/U
Origine FRANCE

5,20 € 5,20 €/kg ou L
Chou Frisé Bio

Chou Frisé Bio
Origine FRANCE

3,65 € 3,65 €/kg ou L
Chou Nouveau  Rond Bio

Chou Nouveau Rond Bio
Origine FRANCE

3,65 € / KG
Unité : KG
Chou Rave Vert/Violet Bio

Chou Rave Vert/Violet Bio
Origine FRANCE

2,35 € 2,35 €/kg ou L
Chou Romanesco Bio

Chou Romanesco Bio
Origine FRANCE

5,95 € / KG
Unité : KG
Chou Rouge Bio

Chou Rouge Bio
Origine FRANCE

3,70 € / KG
Unité : KG